Pomoc Psychologiczna i Terapia

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to rozmowa ze specjalistą o Twoim aktualnym stanie, wątpliwościach lub problemach. Psycholog z uwagą i wrażliwością wysłucha Ciebie i pomoże ustalić, co dalej. Podczas spotkania może odbyć się również diagnoza, jeśli będzie to konieczne. Wspólnie ustalicie jakie masz potrzeby i cele oraz jaka forma dalszego wsparcia jest odpowiednia dla Ciebie.

Zwykle 1-3 spotkania wystarczą, by podjąć decyzję co do dalszych działań – rozpoczęcia terapii indywidualnej; krótkoterminowej lub długoterminowej, pary lub rodzinnej i/lub wskazanie do farmakoterapii. W przypadku podjęcia dalszej pracy w Centrum konsultacje służą sformułowaniu kontraktu określającego szczegóły wspólnej pracy.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna i poradnictwo to formy wsparcia psychologicznego, które zwykle koncentrują się na doraźnych kłopotach i wątpliwościach lub na wypracowaniu określonych umiejętności pomocnych w lepszych radzeniu sobie z danymi trudnościami. Zazwyczaj obejmują od jednego do kilkunastu spotkań, które odbywają się z częstotliwością dopasowaną do potrzeb i sytuacji klienta. Pomoc psychologiczna może obejmować również interwencję kryzysową, mediacje, psychoedukację albo krótkoterminowe wsparcie. Formą  pomocy psychologicznej w naszym Centrum jest m.in trening elastyczności psychologicznej w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz interwencje w duchu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia o określonym z góry czasie trwania, zwykle od kilku spotkań do kilku miesięcy. Oferowana zwłaszcza w przypadku trudności związanych z bieżącą sytuacją życiową, występujących od niedawna. Spotkania zwykle odbywają się z częstotliwością 1 sesji w tygodniu.

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa to trwająca dłużej niż kilka miesięcy forma pracy, która kończy się w momencie wystarczająco dobrego rozwiązania zgłoszonych problemów i osiągnięcia ustalonych celów terapeutycznych. Wskazana szczególnie w przypadku trudności utrzymujących się od długiego czasu i powtarzających na przestrzeni życia, powiązanych ze stałym wzorcem funkcjonowania. Spotkania zwykle odbywają się z częstotliwością 1 lub czasami 2 razy w tygodniu.

Każda z nas używa wielu różnych metod terapeutycznych, które choć wywodzą się z odmiennych tradycji mają potwierdzoną skuteczność. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi nurtów terapeutycznych, z których korzystamy.

Ogólne zasady udzielania pomocy psychologicznej oraz psychoterapii w naszym Centrum.
 • Kontrakt jest umową między klientem, a terapeutą, dotyczącą zasad współpracy oraz wspólnie określonych celów. Poniżej zebrane zostały najważniejsze zasady, które mają na uwadze komfort i bezpieczeństwo.
 • Współpraca ze specjalistą rozpoczyna się od konsultacji psychologicznej, która może obejmować od jednej do kilku sesji a jej celem jest określenie sytuacji klienta, czasem diagnozy, obszarów do pracy oraz wstępnego czasu trwania procesu.
 • Wszelkie informacje na temat klienta są poufne i chronione zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez RODO i Kodekst Etyczny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich. Współpracując z rodzicami lub ze specjalistami np. psychiatrą, terapeuta udostępnia informacje tylko za wiedzą pacjenta.
 • W trosce o udzielenie jak najwyższej jakości pomocy klientowi, terapeuta zobowiązuje się do superwizowania swojej pracy. Omawiając przypadek z innymi terapeutami dba o anonimowość klienta.
 • By zadbać o komfort swój i innych klientów prosimy o przychodzenie nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną sesją. Sesje trwają 50 minut.
 • W przypadku spóźnienia się lub odwołania sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, klient zobowiązany jest do opłacenia pełnej kwoty za sesję. Nie jest ona przedłużana ani odrabiana.
 • Płatności dokonuje się gotówką zaraz po sesji lub przelewem w przypadku wcześniejszego uzgodnienia. Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać, klient powinien informować na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach z życia oraz ewentualnych konsultacjach u innych specjalistów.
 • Terapeuta może odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc pacjentowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania go i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
 • Klient ma prawo przerwać terapię w każdym momencie. W przypadku nagłego i nieplanowanego zakończenia procesu przez klienta, terapeuta zastrzega sobie sesje końcową na omówienie i zamknięcie procesu.
 • Na każdym etapie pracy klient może pytać o przebieg procesu, metody pracy, prognozę oraz wszelkie ważne z punktu widzenia wspólnej pracy informacje.